DEPO YÖNETİMİ – WMS

caniasERP Depo Yönetimi(WMS) modülü, depo hareketlerinin otomatik olarak yönetilmesini sağlayarak şirketlere zaman kazandırır.

Kullanıcının tüm malzeme hareketlerini işlemesine yardımcı olan bu modül sayesinde şirketler, tüm depo yerlerine ve depo adreslerine genel bir bakış sağlayabilir. Böylece depo girişleri için en uygun hedef yeri ya da malzeme çıkışı için ideal kaynak yeri otomatik olarak hesaplanabilir. Düzensiz (kaotik) depolamada, sistem bileşenleri ile düzenli yapılar oluşturulabilir; şirkete özgü gereklilikler dikkate alınabilir, ayrıca malların depoya girmesi/depodan çekilmesi sırasında zaman tasarrufu sağlanır. Modülün sistemdeki diğer modüller ile entegre olması, lojistik iş akışlarının daha verimli gerçekleştirilmesini sağlar.

DEPOLARDA DÜZEN OLUŞTURMA

Şirketin sahip olduğu tüm depolar modülde, depo/stok yeri ve adresi düzeyine kadar ayrıntılı olarak oluşturulur. Kullanıcı, hangi malzemelerin hangi depo/stok yerinde ve ne miktarda mevcut olduğunu kesin olarak bilir. Modül, tüm depo/stok yeri adreslerini en verimli şekilde kullanma ve birden çok depo/stok yerinde tutulan malzeme stoklarını yönetme konusunda kullanıcıya destek olur.

STOK HAREKETLERİNİN BAŞLATILMASI

Depodaki fiziksel stok hareketleri sistem içindeki bir başka modülden gelen belge ile tetiklenebilir. Satınalma Yönetimi modülü aracılığıyla gerçekleştirilen bir satınalma siparişinden sonraki mal teslimatı (mal girişi), Satış Yönetimi modülünde oluşturulan bir irsaliye için teslimat (mal çıkışı), Üretim Yönetimi modülünde oluşturulan bir üretim emri için gerekli olan malzemelerin üretim tedarik alanına gönderilmesi (mal transferi) veya bir üretim emri doğrultusunda üretimi tamamlanmış malların depoya yerleştirilmesi (mal girişi)  gibi işlemler pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Depo emirlerinin işlenmesi sırasında, Temel Veri Yönetimi modülünde saklanan malzemelere ait ölçüler, ağırlıklar, depo grupları ve koşul grupları gibi depo yönetimi bilgileri kullanılır. Ayrıca Stok Yönetimi modülü, Depo Yönetimi modülü ile ilgili bilinen rutin çalışmalar için de bir altyapı oluşturur.

OTOMATİK DEPO EMİRLERİNİN OLUŞTURULMASI

Modülde uygulanan otomasyonlar, özellikle Üretim Yönetimi modülü ile birlikte kullanıldıklarında, üretim iş akışlarının kolaylaştırılması konusunda şirketler için kayda değer avantajlar sağlar. Bir ticari işlem gerçekleştirildiğinde, Depo Yönetimi modülünde ilgili süreçler harekete geçer. Bir satınalma siparişini takip eden mal girişleri, öncelikle toplama alanı olarak tanımlanmış depo/stok yerine kaydedilir. Burada Depo Yönetimi modülü malları nihai bir depo/stok yerinde depolamak amacıyla otomatik olarak yerleştirme emri oluşturur. Böylece tedarikçiler tarafından teslim edilen veya şirket içinde üretilen malların hızlı ve kolay bir şekilde depoya yerleştirilmeleri garanti edilir.

Modülde, müşteri siparişleri işlenerek irsaliye kaydedildiğinde, otomatik toplama emirleri oluşturularak malların depodan çıkıp bir toplama alanına hareket etmelerini sağlanabilir. Benzer şekilde başlatılan toplama emirleri ile üretimde kullanılacak hammaddelerin de tam zamanında, en doğru işmerkezinde olmaları garanti edilir. Ayrıca sistem, oluşturulan yerleştirme/toplama emirlerini temel alarak bir öneri listesi oluşturur. Bu listede, uygun depo/stok yeri adreslerine ilişkin kullanıcı tarafından konfigüre edilebilecek olan bir sıralama yer alır.

KAPSAMLI ÖLÇÜTLER İLE İŞLEME

Sistem, malların depoya yerleştirilmesi veya depodan çıkartılması için depo/stok yeri önerilerinde bulunur. Emirlere özel olarak kaydedilen ölçütler temel alınarak, yönetilecek depo yerine ilişkin en ideali başta olmak üzere en uygun alternatifler sıralanır. Listedeki önerilerin hangilerinin uygulanacağı ile ilgili karar, sorumlu depo yöneticisinin inisiyatifindedir. Ölçütler özelleştirilebilir ve genellikle aşağıdaki konular ile ilgili olur:

Ayrıca modül üzerinde ‘soğuk depo’, ‘tehlikeli madde deposu’ veya ‘küçük parça deposu’ gibi depo ilişkili koşul grupları da oluşturulabilir. Böylece özel malzemelerin gerektiği gibi depolanabilmesine ilişkin tüm gereklilikler yerine getirilir. Listedeki bir toplama/yerleştirme önerisi uygulanacaksa depo çalışanı tarafından fiziksel mal hareketi gerçekleştirilir ve yapılan işlem sisteme bildirilir. Buradaki bildirim işlemi, sabit bilgisayarlı bir çalışma yerinden veya mobil bir cihaz üzerinden yapılabilir.

MOBİL KULLANIM

Mobil Depo Yönetimi uygulaması yardımıyla ve mobil veri giriş cihazları (MDE) kullanılarak bulunulan yerden bağımsız şekilde toplama ve yerleştirme emirleri işlenebilir ve stok hareketleri kaydedilebilir. Bu veriler gerçek zamanlı olarak Stok Yönetimi modülüne ve Depo Yönetimi modülüne aktarılır. Bu özellik sistemin tutarlılığına büyük katkı sağlar. Barkod okuyucuların kullanılması, irsaliye veya satınalma siparişi numaralarının uzaktan denetlenebilmesine ve mal çıkışının/girişinin veya malzeme stok transferinin kaydedilmesine olanak sağlar. Burada ilgili barkodun içerdiği veriler, kullanıcı tarafından kolayca konfigüre edilebilir. Sistem ile doğrudan bağlantı kurulması sayesinde, toplama işleminin durumu sürekli izlenir ve kullanılabilir depo stoğu ne zaman istenirse görüntülenebilir. Böylece teslim edebilirlik ile ilgili anında bir görüş elde edilir. Bu çözüm sayesinde, kullanıcı depoda her zaman hareket halinde olabilir ve mal hareketlerini son derece kolay bir şekilde yönetebilir.

ENTEGRASYON

Depo Yönetimi modülü, sisteme bütünüyle entegredir. Bu sayede depo yönetimi ile ilgili tüm veriler her zaman güncel tutulur. Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi modüller ile kurulan entegrasyon sayesinde, depodaki fiziksel mal hareketleri ve bunlara ait ilgili süreçlerin tümü otomatik olarak başlatılır ve Temel Veri Yönetimi modülünde kaydedilen bilgiler kullanılarak işlenir. Gerçekleştirilen toplama veya yerleştirme işlemlerinin sonuçları, Stok Yönetimi modülü aracılığıyla takip edilir. Ayrıca modüldeki entegre kapasite kontrolü, tüm depo yerlerinin en verimli şekilde kullanılmasını da garanti eder.

Modül, teslimatı yaklaşmakta olan satış siparişi, tamamlanmak üzere olan üretim emri gibi mal hareketleri ile ilgili bilgileri de erkenden sunar ve depodaki verimliliğin optimize edilmesini sağlar.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: