KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU VE KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgilere ilişkin verileriniz veri sorumlusu olarak Tunacı Yazılım ve Danışmanlık Elekt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu ilke uyarınca özellikle, Veri Sorumlusu olarak kişisel veri işleme amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken çıkarlarınızı ve makul beklentilerinizi de dikkate almakta, haklarımızı kötüye kullanmamakta ve veri işleme faaliyetlerimizde şeffaflık prensibine uygun hareket etmekteyiz.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin önemini vurgulayan bu ilke doğrultusunda meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirket bünyesinde oluşturulmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin toplandığı kaynakların doğruluğu kontrol edilmekte ve kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla, bu ilke 6698 sayılı Kanun uyarınca sahip olduğunuz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı ile de uyumlu olarak uygulanmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Bu bağlamda, kişisel veri işleme faaliyetlerimizin, ilgili kişilerce açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlamakta, hangi amaçlara ve hukuki işleme şartlarına dayandığını işbu İlkeler’in 5 ve 7. maddeleri ile tespit ve açıkça ifade etmekteyiz.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Yine bu ilke kapsamında mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplanmamakta veya işlenmemektedir.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu konuda, Veri Sorumlusu olarak, ilgili idari ve teknik tedbirleri almakta ve uygulamaktayız. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 
İşleme Amacı
Veri Kategorisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İşlem Güvenliği Bilgisi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, Mesaj İçeriği Bilgisi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, Mesaj İçeriği Bilgisi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri
Talep ve Şikayetlerin Karşılanması Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, Mesaj İçeriği Bilgisi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgileri
Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgileri
Saklama ve Arşivleme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Mesaj İçeriği Bilgisi
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması gibi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dahilinde ve kanuni yükümlülük gereği pazarlama bilgilerin İYS’ye aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

 

5. KAYNAK VE HUKUKİ SEBEP

 

Tarafınızdan; elektronik ortamda, internet sitesi üzerinden otomatik olarak yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

6. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://eydone.com/ web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan, kvkk@eydone.com.tr e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Atıfbey Mh. 62 Sk. No:16 C Blok Kat:3 D:5 Gaziemir / İzmir adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.